Zaterdag 2 september - Maaien en hooien Voorland Stichtse brug

Het Voorland ligt in de gemeente Blaricum ten zuidwesten van de Stichtse Brug. Het Voorland is medio jaren ’70 van de vorige eeuw opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse Brug. De opgespoten grond was afkomstig uit het Gooimeer. Het Voorland is eigendom van Staatsbosbeheer. Het groene strand, deel van het Voorland, waar we maaien, staat in het winterhalfjaar regelmatig onder water. Door de aanvoer van kalkrijk water gedijen hier bijzondere plantensoorten, zoals Moeraswespenorchis, Teer Guichelheil. Groenknolorchis en Moeraskartelblad. Door de aanwezigheid van verschillende gradiënten (geleidelijke overgangen in het landschap), zoals van droog naar nat, van zuur naar basisch, van voedselarm naar voedselrijk en van zand naar klei. Op een relatief klein oppervlak zijn een aantal zeer gevarieerde milieus aanwezig, waaronder begroeiingen van kalkrijke vochtige duinvalleien, vochtige heide, brak moeras en droge graslanden.

Jaarlijks wordt dit terrein gemaaid aan het eind van zomer (oktober) gemaaid. Sinds 2018 maaien wij ook een deel van het terrein, dat specifiek gericht is op het terugdringen van boomopslag van met name Berk en Els.  Uitbreiding van boomopslag gaat ten koste van de waardevolle vegetatie.

Locatie

De meest rechtse Parkeerplaats is de verzamelplek en de werkplek ligt bij het witte pijltje. 
Hieronder voor de routeplanner naar de parkeerplaats met google Maps. LET OP : KIES NIET VOOR DE ROUTE VIA DE SNELWEG A27.

Werkdagverslagen

2023

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>