Zaterdag 3 september • Maaien & hooien
Voorland Stichtse Brug

Achtergrond informatie

Het Voorland ligt in de gemeente Blaricum ten zuidwesten van de Stichtse brug. Het Voorland is medio jaren ’70 van de vorige eeuw opgespoten ten behoeve van de bouw van de Stichtse Brug. De opgespoten grond was afkomstig uit het Gooimeer. Het Voorland bestaat uit het noordoostelijk gelegen groene strand met Rietzoom en afschermende bosstrook (nr. 4 en 5 op onderstaand kaartje). Staatsbosbeheer is de eigenaar.

Het groene strand staat in de winter regelmatig onder water.  Op een relatief kleine oppervlakte  heeft zich een gevarieerd landschap ontwikkeld met een grote diversiteit aan milieus, met onder meer vegetaties van kalkrijkevochtige duinvalleien, natte heide, brak moeras en bloemrijke graslanden. Door het kalkrijke grondwater groeien er op het Voorland bijzondere plantensoorten, zoals Rondbladig wintergroen, Moeraswespenorchis en Ogentroost.  

Op sommige plekken heeft zich ongewenste groei van Berken en Elzen ontwikkeld. Deze soorten gedijen goed op Voorland. Dat echter ten koste van de unieke plantensoorten. Daarom probeert Staatsbosbeheer Elzen- en Berkopslag terug te dringen.  Een goeie tijd om de boompjes te maaien is begin september. De bomen staat nog in blad, de groei is er uit en de sapstroom is nog niet neerwaarts. Sinds 2019 maait Nardinclant Landschapsbeheer delen van het Voorland, met name daar waar plukken boomopslag staan. Sindsdien is de massiviteit aan Elzen en Berken aanmerkelijk teruggedrongen. De gemaaide opslag wordt in de bosrand op hopen, die o.a. door de Ringslang worden gebruikt om te overwinteren.

Lokatie

In verband met de in te schatten hoeveelheid gereedschap is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen.
Daarom verzoeken wij je om even via deze link te melden dat je aanwezig zal zijn. Dank je wel

Werkdagverslagen

2022

2021

2020

2019

Archief

Overzicht van de data, de locatie en het soort werk voor het komend seizoen. Bekijk >

Foto- en tekstverslagen van de afgelopen werkdagen.
Bekijk laatste verslag>